Page 117 - วารสารอยู่ในบุญ
P. 117

ความดีทั้งหมดที่ลูกทุกคนไดทํา ลวนมีความสําคัญตอตัวลูกทุกคน ตอพระศาสนา และตอ โลกใบนี้ เพราะโลกในยุคปจจุบันนี้ กําลังตองการผูนําแหงความดีดวยการฟนฟูศีลธรรมโลกใหหวน กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังเปนแรงบันดาลใจใหกับชาวโลกอีกหลายพันลานคน ที่มีโอกาสได พบเห็นการทําความดีของลูก ๆ เด็กดี V-Star ผานทางสื่อตาง ๆ ดังนั้นลูกทุกคนจึงเปนผูนําตนบุญ ตนแบบในการฟนฟูศีลธรรมโลก ที่มีทั้งความเกงและความดี มีความรูคูกับศีลธรรม ซึ่ง ๒ สิ่งนี้ มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับชีวิตของเยาวชนและทุก ๆ คนบนโลกใบนี้
ดังนั้น ลูก ๆ เด็กดี V-Star ผูนําฟนฟูศีลธรรมโลกจะตองพรอมเสมอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไป สูสิ่งที่ถูกตองดีงาม เพื่อยังประโยชนสุขใหเกิดขึ้นกับตัวของเรา กับทุก ๆ คนในครอบครัวของเรา กับสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และโลกใบนี้ หลวงพอรูสึกปลื้มปติใจทุกครั้ง ที่ไดรับทราบ เรื่องราวดี ๆ ที่ลูก ๆ เด็กดี V-Star ไดสรางความดี เชน ไปรวมกันรับบุญโปรยกลีบกุหลาบตอนรบั พระธุดงค ๑,๑๒๗ รูป ในเสนทางมหาปูชนียาจารยที่ผานมา และไปชวยกันพัฒนาวัด ไปปดกวาด เช็ดถู ทําความสะอาดเสนาสนะวัดที่ประสบอุทกภัยทั้งกอนและหลังน้ําลด เปนตน
และลูก ๆ เด็กดี V-Star ก็ไดทํากิจวัตรแหงความดี ๑๐ ประการ ผานวัฒนธรรมชาวพุทธ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ กิตติศัพทแหงความดีงามของลูกทุก ๆ คน เปนที่นาชื่นชมอนุโมทนาสาธุการ ของมนุษยและเทวดาทั้งหลาย หลวงพอรูสึกปลื้มปติใจมาก โดยเฉพาะไดเห็นการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นของลูก ๆ เด็กดี V-Star ที่มีพัฒนาการทางความคิด คําพูด และการกระทํา ที่สูงสง ดีงามขึ้น ซึ่งนอกจากจะสงผลดีตอตัวของเราแลว ยังเปนผลดีตอผูปกครอง ชุมชน สังคม ไปจนถึง ประเทศชาติอีกดวย ทําใหครอบครัวของเราอบอุน สังคมอยูเย็นเปนสุข และจะขยายไปจนกลายเปน สันติภาพของโลกได
ดังนั้น สิ่งที่ลูก ๆ เด็กดี V-Star ไดกระทําอยูนี้ จึงไมใชเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ แตเปนเรื่องที่ ยิ่งใหญและสําคัญมาก เพราะลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน คือบุคคลสําคัญของโลก คือเยาวชน ตนบุญตนแบบของโลก ที่จะรวมพลังกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ใหไปสูยุคที่มีศีลธรรมเจริญรุงเรืองอยาง สงูสุดไดดังนั้นลูกๆเด็กดีV-Starจะตองปฏิบัติตนใหอยูในกรอบแหงศีลธรรมความดีงามเพื่อที่ เราจะไดเปนตนบุญตนแบบของชาวโลกที่สมบูรณ หลวงพอขอฝากอนาคตของโลกอันสดใส และ ความเจริญรุงเรืองสืบไปของพระพุทธศาสนาไวกับลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุก ๆ คน
ทายที่สุดนี้หลวงพอขออํานวยพรใหลูกๆเด็กดีV-Starทุกๆคนจงเปนผูท่มีีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง ใหเปนบัณฑิตนักปราชญ ฉลาดในศาสตรทั้งปวง ใหมีดวงปญญาสวางไสว รูแจง เห็นแจงแทงตลอดในความรูของครูบาอาจารย และในธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พรอมกันนี้ก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทานประธานในพิธี ทานผูบริหารการศึกษาและ สถานศึกษา ทานคณาจารย ผูปกครอง รวมทั้งผูใหญใจดี และพี่วี (V) ทั้งหลาย ตลอดจนผูมีสวน สนับสนุนงานบุญในครั้งนี้ ขอใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญรุงเรือง ใหร่ํารวยเปน มหาเศรษฐีผูใจบุญค้ําจุนพระพุทธศาสนา ใหมีดวงตาเห็นธรรม เขาถึงพระธรรมกายไดโดยงาย โดยเร็วพลันจงทุกทานเทอญ
๒๑


   115   116   117   118   119