Page 140 - วารสารอยู่ในบุญ
P. 140

www.webkal.org
     
            
à ¡ Õ    μ Ò§à 1 Ò§ » à Áà ÃÂÕ §¡1Ñ Ç § Ò ¡  1à Ò ÃÇ Á¡¨ ¡ÃÃÁ Á ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ1à  Ò§ ÃÐ   Ò 1Ò Á 1 Ãà ¡Òà ÇÒÁ¨Ã § Åѧ ÇÒÁμÒ  Ò Â1μà á 1 àÁ Ñ1  Á μ áÅÐà Òà ÇÁ ¡Ô¨¡ÃÃÁ V-Star Activities Complex  è§áμ ÅШ  ÃÐ Ô¡  ÒÁà Ã à¨ Ò 1 Ò Õè  ã  ã¨ Õ áÅÐ V μ Ò§  Å Ç1  Áà Ñé§àÇÅÒ áç¡Ò áç㨠áç» ¨¨Ñ ¨Ñ §Ò1ã1 ÃÑé§1Õé à è ã à ¡   ¡ 1  ÃÑo Ôè§ Õè Õ Õè   è§àÃÒ à è Ç Ò  ¡ ÇÒÁ  Áà Õè Ò Ç ÑÇã¨à¡Ô1à Â1Õé  ¡ Ò¨РÒÁÒà Á §à 1 ÇÂμÒáÅÐ ÑÁ Ñ    ÇÂã¨


   138   139   140   141   142