Page 141 - วารสารอยู่ในบุญ
P. 141

www.webkal.org
ã1 Ç 1 §1 Ô Ãà ¡ÒÃ11éÑ Ò§ ¨  Ñ Ò áo §â 11Ô Ãà ¡Òà ¡à» 1  â 1   â 1   Ð â 11á â 1 ÇÃà  áÅÐâ 1 ÁÒ Ô  è§áμ ÅÐâ 1Å Ç1 à ҧ ÇÒÁ  Òá¡  à Ò Á  ¡à  ¡ÇÑ à ÃÒÐ ¡  ҧŠÇ1 Ãà  ÃÒ §  ¡ÁÒ ÂÒ § Õ èÕ  Ç   Á ¡oÑ  ã¨ã   § ÕÁ§Ò1   ÔÅ»  ÕèàμÃÕÂÁ§Ò1¡Ñ1 μÅ  Ñ駻 à è ã  ¡ 1  ÁÒ ¡ Ò ÇÒÁà» 1 ¨ÃÔ§ § ÕÇÔμã1ÇÑ11Õé
  Åμ  §§Ò1 çéÑ 11éÕ Ò ¨Ðà»1  Ò Â1μà á 1ÔàÁ Ñ1  ÁÔμÔ àÃ è § C  ÇÑ1 Åѧ ÇÒÁμÒ  Ò Â1μÃà Ã è §11Õé ¡¨Ò¡ Ò ã à ÃÒÃÇ  Ò  ÇÕ μÔ Å§Ñ ÇÒÁμÒÂ处 Á¨ oáÅÇ 处 »ÃС o Ç  ᧠ Ô áÅÐ ÇÒÁoÑ1à Ô§ Õè ¡ ¡ ¡ã¨  Á à» 1  ҧÂÔè§ Õ¡ ÇÂ
            


   139   140   141   142   143