Page 178 - วารสารอยู่ในบุญ
P. 178

20 อยู่ในบุญ มกราคม ๒๕๕๙ www.kalyanamitra.org
รวมพลังดาวแห่งความดี ทุก V ที่ลานธรรม
ภาคเย็น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี) ประธานคณะ- กรรมการจัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star กล่าวรายงาน จากนั้น ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตาแหน่งท่ีปรึกษา สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ประธาน ฝ่ายฆราวาส กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน ต่อด้วยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีสวด สรรเสริญพระคุณครู พิธีกล่าวคาปฏิญาณตน และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน


   176   177   178   179   180