Page 181 - วารสารอยู่ในบุญ
P. 181

เด็กดี V-Star บุคคลที่โลกรอคอย
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุก ๆ คนเป็นผู้มีบุญมีบารมีมาก ที่ได้มาประชุมรวมกันที่ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เป็นครั้งที่ ๑๐ แล้ว ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน จะต้อง เป็นผู้นาฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้ได้ ช่วงเวลาที่ผ่านมา เราก็ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม ความดีที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเรา สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา กิตติศัพท์ อันดีงามในการทา ความดีของลูก ๆ เด็กดี V-Star เป็นที่กล่าวขาน ชื่นชม และอนุโมทนา สาธุการของมนุษย์ผู้มีดวงปัญญาและเทวดาทั้งหลาย ซึ่งลูก ๆ เด็กดี V-Star ก็ได้ตั้งใจ ฝึกฝนอบรมตนเองผ่านการทากิจวัตรความดี ๑๐ ประการ ทุก ๆ วันอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ซึ่งหาได้ยากจากเด็กทุก ๆ คนในโลก
ที่สาคัญ ในช่วงเทศกาลกฐินที่ผ่านมา ลูก ๆ เด็กดี V-Star ได้สร้างมหากาลทาน ทยี่ งิ่ ใหญด่ ว้ ยการเปน็ ประธานกฐนิ สมั ฤทธิ์ รบั บญุ กนั อยา่ งสนกุ สนาน เบกิ บานบญุ บนั เทงิ เพ่ือไม่ให้มีวัดร้างและกฐินตกค้างบนผืนแผ่นดินไทย หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติประทับใจ ในตัวลูก ๆ เด็กดี V-Star ที่รักทั้งหลาย ที่ทุกคนกระตือรือร้นในการสร้างบารมี และดีใจ ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งอุปนิสัย มารยาท และความประพฤติอันดีงาม สิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นผลดีแก่ตัวของเราเองแล้ว ยังมีผลต่อเยาวชนที่เห็นเราเป็น ต้นบุญต้นแบบ และเป็นที่ชื่นใจของคุณครู ผู้ปกครอง และผู้ที่ได้พบเห็น เป็นสิ่งที่ดี ตอ่ ชมุ ชน สงั คม ประเทศชาติ พระพทุ ธศาสนา และโลกใบนี้ การทา ความดนี จี้ ะทา ใหเ้ รา มีความสุข ครอบครัวก็อบอุ่น สังคมก็น่าอยู่ ในที่สุดโลกของเราก็จะกลับคืนสู่สันติสุขได้
ดังนั้น สิ่งที่ลูก ๆ เด็กดี V-Star กาลังทาอยู่นี้ จึงเป็นสิ่งที่สาคัญและยิ่งใหญ่มาก ลูก ๆ คือผู้เปลี่ยนโลกให้ศิวิไลซ์ ทาให้ศีลธรรมกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นลูก ๆ เด็กดี V-Star จึงเป็นบุคคลสาคัญที่โลกรอคอย เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ของเยาวชน ที่รวมพลังพร้อมใจกันเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นโลกแก้วแห่งสันติภาพที่แท้จริง
หลวงพอ่ ขอสง่ เสรมิ การทา ความดขี องลกู ๆ เดก็ ดี V-Star ทกุ คน และขอสนบั สนนุ ทนุ การศกึ ษา แมเ้ ปน็ เพยี งเลก็ นอ้ ย แตก่ เ็ ปน็ กองทนุ ตน้ สมบตั จิ กั รพรรดแิ หง่ ความเปน็ บณั ฑติ นักปราชญ์ ผู้ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน เป็นท้ังคนเก่งและ คนดที โี่ ลกตอ้ งการ และใหล้ กู รกั ษามโนปณธิ านความดนี เ้ี อาไวใ้ หม้ นั่ คงตลอดไป หลวงพอ่ ขอฝากอนาคตอนั สดใสไวก้ บั เดก็ ดี V-Star ผมู้ บี ญุ ผนู้ า ฟน้ื ฟศู ลี ธรรมโลก เพอื่ เปน็ อนาคต ของชาติและพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
23
www.kalyanamitra.org
มกราคม ๒๕๕๙ อยู่ในบุญ


   179   180   181   182   183